+ 34 639 820 130 info@orsonrent.com

Algemene Voorwaarden

1. Kader en inhoud van het contract, toepasselijk recht

1.1 De volgende algemene bepalingen zijn de enige bepalingen die gelden. Deze algemene bepalingen gelden ook wanneer de verhuurder een voertuig verhuurd zonder reservering, wetende dat de verhuurcondities deze algemene bepalingen tegenspreken.

1.2 Onderwerp van het getekend contract is uitsluitend de verhuur van het voertuig.

1.3 In het geval van een boeking komt er een huurovereenkomst tot stand die uitsluitend onder het Spaans recht valt. De huurder organiseert zijn eigen reis en maakt daarbij onder eigen verantwoordelijkheid gebruik van het voertuig. De huurovereenkomst is slechts geldig voor de overeengekomen duur. Iedere mondelinge verlenging van de huur voor onbeperkte tijd op basis van doorlopend gebruik is hierbij uitgesloten.

1.4  Alle overeenkomsten tussen de verhuurder en de huurder moeten schriftelijk worden bevestigd.

2. Minimum leeftijd, geautoriseerde bestuurders

2.1 De huurder en iedere andere bestuurder moeten minstens de leeftijd van 25 hebben bereikt en al minstens 2 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B of in het bezit zijn van een gelijkwaardig internationaal rijbewijs gedurende tenminste 2 jaar. Iedere niet ingezetene van een EU-lidstaat moet in het bezit zijn van een internationaal rijbewijs.

2.2 Sommige van de voertuigen kunnen het gewicht van 3,5 Ton overschrijden, hiervoor is een groot rijbewijs vereist. Cliënten met een rijbewijs B moeten uit voorzorg het verhuurbedrijf consulteren over het maximaal toegestane gewicht van het gehuurde voertuig.

2.3 Indien tijdens de verhuur geen geldig rijbewijs kan worden overlegd, zal het voertuig als niet opgehaald worden beschouwd. In dit geval, zal de respectievelijke annuleringsclausule van toepassing zijn (zie 4.2).

2.4 Het voertuig mag alleen door de huurder en de door de verhuurder geregistreerde bestuurders worden bestuurd.

3. Huurprijzen en calculatie, huurperiode

3.1 De toegepaste huurprijzen zijn gebaseerd op de huurprijzen volgens prijslijst, op het moment van het in werking treden van het contract. Mocht er een minimum huurperiode gelden dan is dat aangegeven op de prijslijst van de verhuurder die van kracht is op het moment dat de huurovereenkomst in werking treedt. De geldende prijzen zijn de prijzen volgens prijslijst in de betreffende periode waarin de boeking valt.

3.2 De huurprijzen voor de optionele accessoires zijn vindbaar op de prijslijst die in werking treedt op het moment van het ingaan van de huurverbintenis.

3.3 De minimum huurperiode is 3 dagen.

3.4 De huurkosten bedragen de huursom, de BTW en de verzekeringsdekking (zie paragraaf 11).

3.5 De huurperiode start op het moment dat de huurder bezitting neemt van de camper en eindigt op het moment dat de verhuurder hem terugneemt.

3.6 Indien het voertuig wordt teruggebracht na de overeengekomen inlevertijd zal de verhuurder €30,00 Euro per overschreidingsuur in rekening brengen (met een maximum van het  op dat moment geldende volle dagtarief voor iedere dag te laat). Alle kosten van claims van opvolgende huurders die ontstaan door late inlevering van het voertuig zullen worden vergoed door de huurder.

3.7 Ook indien het voertuig wordt ingeleverd voor het aflopen van de huurperiode zal de contractueel overeengekomen huurperiode volledig worden betaald.

3.8 De camper wordt afgeleverd met een volle brandstoftank en dient zo te worden ingeleverd. Anders brengt de verhuurder € 2,50/liter in rekening voor de resterende liters brandstof totdat de tank vol is. De kosten van het brandstofverbruik zijn voor rekening van de huurder.

3.9 Voor het inleveren van het voertuig op een andere plaats dan de ophaalplaats is een aparte overeenkomst met de verhuurder vereist en een van tevoren, voor inlevering, overeengekomen som betaald worden.

4. Reserveringen en veranderingen in boekingen

4.1 Reserveringen zijn alleen bindend nadat ze zijn bevestigd door de verhuurder zoals beschreven in sectie 4.2 en alleen voor een voertuigklasse, niet voor individuele voertuigen. Dit is ook van toepassing indien een specifiek voertuig wordt genoemd als voorbeeld in de beschrijving van het voertuig.

4.2 Vanaf het moment dat de verhuurder de offerte schriftelijk verzendt, heeft de huurder een termijn van maximaal 5 dagen om 30% van het totale bedrag van de huursom te betalen (of 100%, als de ophaaldatum van de camper in minder dan 15 dagen na de offerte is). Zodra deze betaling zichtbaar is op de rekening van verhuurder, stuurt de verhuurder een ontvangstbewijs met de bevestiging van de definitieve reservering. Vanaf dat moment, en pas vanaf dat moment, is de reservering bindend voor beide partijen. Als er meer mensen geïnteresseerd zijn in hetzelfde voertuig, zal de verhuurder het voertuig toewijzen in volgorde van binnenkomst van de reserveringskosten. In het geval dat de klant de reservering annuleert zodra deze bindend is, is de klant de volgende annuleringskosten verschuldigd: – tot 50 dagen voor aanvang van de huur, 15% van de huurprijs – tot 30 dagen voor aanvang van de huur, 50% van de huurprijs – tot 15 dagen voor aanvang van de huur, 80% van de huurprijs – dezelfde dag van de huur of bij niet ophalen van het voertuig, 95% van de huurprijs.

5. Betalingscondities, borg

5.1 De op basis van de boekingsgegevens gecalculeerde huursom moet niet later dan 14 dagen voor aanvang van de huursom op de rekening van de verhuurder overgemaakt zijn.

5.2 De borg van €750,00 moet op zijn laatst op de dag van overdracht per creditcard worden voldaan als garantie voor de naleving van de contractuele verplichtingen.

5.3 In het geval van een korte termijn boeking (minder dan 14 dagen voor aanvang van de huurperiode), moet de huursom per omgaande betaald worden.

5.4 De borg wordt geretourneerd nadat het voertuig is schoongemaakt en onderzocht door een verantwoordelijke van OrsonRent, die in geval van schade het bedrag zal bepalen dat de klant moet betalen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de gestorte borg. Als het niet mogelijk is om de schade zelf te beoordelen, heeft de verhuurder 30 werkdagen de tijd om de afwikkeling te doen en de borg, indien van toepassing, terug te betalen. Het voertuig is uitgebreid verzekerd met eigen risico (exclusief de persoonlijke bezittingen van de huurder en passagiers). In geval van ongeval of diefstal is de huurder verantwoordelijk voor het bedrag van 750,- euro per schadegeval.

5.5 De huurder verplicht zich tot het betalen van de volgende items aan de verhuurder:

 • Bij het inleveren van het voertuig, de kilometerheffing bij drie daagse huren volgens de geldende prijzen en/of de additionele heffingen als gevolg van het toepassen van deze standaard huurvoorwaarden.
 • De kosten van het inleveren van het voertuig op/in een andere plaats zonder toestemming vooraf van de verhuurder.
 • Alle soorten boetes, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tegen of veroorzaakt door het voertuig, de huurder of de verhuurder gedurende de looptijd van de huurovereenkomst voor het overtreden van de wegenwet of andere overtredingen, tenzij deze te wijden zijn aan de verhuurder.
 • Indien het voertuig in beslag genomen wordt of geïmmobiliseerd wordt als gevolg van een fout van de bestuurder dan zullen alle kosten door de huurder worden gedragen inclusief de kosten van het verlies van inkomen door de verhuurder gedurende de tijd dat het voertuig gedeteneerd of geïmmobiliseerd is.
 • De door de verhuurder gemaakte kosten (inclusief advocatenkosten) met betrekking tot het incasseren vandoor de huurder verschuldigde bedragen als gevolg van de huurovereenkomst;
 • Het voertuig is gedekt door een voertuigverzekering (met uitzondering van waardevolle spullen van de huurder of medereizigers). In het geval van een ongeval of diefstal moet de huurder 600,- Euro kosten accepteren per schadegeval of verlies.

5.6 Indien de huurder niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zal de wettelijke boeterente in rekening worden gebracht.

6. Ophalen en retourneren van het voertuig

6.1 Voordat de huurder gaat rijden is hij verplicht tot het bijwonen van een gedetailleerde introductie van het voertuig door de verhuurder. Op dat moment wordt er een gedetailleerd rapport opgemaakt (check- in) van de overname van het voertuig waarin de toestand van het voertuig wordt beschreven en welke door beide partijen moet worden ondertekend. De verhuurder is gerechtigd overname te weigeren totdat de introductie heeft plaatsgevonden.

6.2 Bij inlevering van het voertuig voert de huurder een eindinspectie van de camper uit. De schades die niet op de check-in staan, maar die worden geconstateerd bij het inleveren van het voertuig, komen voor rekening van de huurder.

6.3 Afleveringen van voertuigen vinden in het algemeen plaats van maandag tot en met zondag van 09:00 tot 19:00 uur. De tijden die in het huurcontract staan ​​worden als overeengekomen beschouwd.

6.4 In het geval van een niet overeengekomen verlate inlevering zal een contractuele boete van drie maal de overeengekomen prijs in rekening worden gebracht. Indien een teruggave niet mogelijk is door force majeure moet deze onmiddellijk, met opgave van reden, naar de verhuurder worden gecommuniceerd om toestemming van deze te verkrijgen; anders wordt de vertraging als niet overeengekomen worden beschouwd.

6.5 Indien de huurder een extensie van de huurovereenkomst wil dan moet hij dat tenminste drie dagen voor het aflopen van de huurovereenkomst naar de verhuurder communiceren. Een mogelijke bevestiging van de extensie zal afhangen van het op dat moment beschikbare materiaal van de verhuurder en deze heeft dus voorafgaande aan de bevestiging geen enkele verplichting.

6.6 Iedere verandering van de huurperiode is afhankelijk van de bevestiging van de verhuurder. Het niet opvolgen van deze huurcondities geeft de verhuurder het recht het voertuig in te nemen of gerechtelijk op te eisen. De verhuurder heeft op ieder moment het recht tot terugvordering van het voertuig gedurende de looptijd van de huurovereenkomst indien het gebruik van het voertuig de condities van deze overeenkomst overschrijdt.

6.7 Bij teruggave van het voertuig aan het einde van de huur, waarbij de huurder niet aanwezig is, door bijvoorbeeld aflevering per brievenbus of niet-beschikbaarheid, en er schade aan het voertuig wordt vastgesteld, aanvaardt de huurder de schadetaxatie van de verhuurder.

6.8 Het voertuig moet worden ingeleverd met een schoon interieur en  lege schoonwatertank en WC tank anders wordt er een extra reinigingstoeslag in rekening gebracht volgens de op dat moment geldende tarieven.  Indien de toilet casette overstroomt is wordt een extra reinigingstoeslag van 100 Euro in rekening gebracht.

6.9 Indien de drinkwatertank gevuld is met diesel of enig andere brandstof of de brandstoftank is gevuld met water of enig andere brandstof wordt er een toeslag van 600,- Euro in rekening gebracht.

7. Verboden gebruik, onderhoudsplicht

7.1 De huurder bevestigd hiermee het voertuig in perfecte technische staat en voorzien van de benodigde documentatie, het juiste gereedschap, banden en accessoires te hebben ontvangen en is verplicht deze in goede staat te behouden. Verder verplicht hij zich aan de regels en restricties te houden die de desbetreffende wegenverkeerswetgeving voorschrijft met in het bijzonder:

 • het voertuig door een ander dan hemzelf of iemand die hiertoe niet bevoegd is te laten besturen.
 • niet meer personen te vervoeren dan toegestaan volgens de documentatie van het voertuig.
 • het voertuig niet onder te verhuren, het niet voor commerciële doeleinden te gebruiken of andere doeleinden niet beschreven in deze overeenkomst.
 • geen goederen, drugs, giftige of brandbare stoffen te vervoeren
 • het voertuig niet aan derden te laten, tegen of zonder betaling en geen enkel delict op geen enkele wijze ondersteunen.
 • geen strafbare feiten te plegen ook al zijn deze slecht op de plaats van het delict strafbaar.
 • het voertuig niet te besturen in verminderde staat van gezondheid door het gebruik van drugs of alcohol, vermoeidheid of ziekte.
 • het wegennetwerk niet te verlaten noch op niet geschikte ondergrond te rijden en niet met het voertuig deel te nemen aan competities, voertuig testen, races of andere evenementen waarbij het voertuig schade op kan lopen.
 • het voertuig niet te gebruiken voor het aanduwen of slepen van andere voertuigen of aanhangwagens.
 • het zegel van de snelheidsmeter niet te verbreken of de snelheidsmeter te manipuleren. eventuele defecten moeten onmiddellijk aan de verhuurder gemeld worden.
 • zonder toestemming het territorium van de volgende landen te verlaten: Duitsland, Andorra, Oostenrijk, België, Kroatië, Tsjechië, Cyprus, Denemarken, Estland, Slovakije, Slovenië, Spanje, Finland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Nederland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal, Zweden en Zwitserland.
 • geen reizen te maken naar landen die in oorlog verkeren of waar gewapende conflicten heersen. Deze landen zijn strikt verboden gebied.
 • Het voertuig correct te parkeren en behandelen en het te beschermen tegen ijsschade, hagel en steenval of andere eventuele atmosferische fenomenen die schade aan het voertuig kunnen berokkenen.
 • het is de huurder strikt verboden enige wijzigingen in de technische delen, sleutels, sloten onderdelen, gereedschap en/of accessoires aan te brengen of hen uiterlijk of innerlijk op enige wijze te veranderen tenzij daarvoor een schriftelijke goedkeuring door de verhuurder is afgegeven. In het geval deze paragraaf wordt overtreden zullen alle kosten voor het totale herstel naar de originele staat en de mogelijke kosten van immobilistaie van het voertuig voor rekening van de huurder zijn.

7.2 Het voertuig moet correct en voorzichtig behandeld worden en goed afgesloten worden. De wet en technische regelgeving moet worden nageleefd. Haar operationele conditie met in het bijzonder olie en waterstand en de bandenspanning, moet gecontroleerd worden. De huurder zal regelmatig controles uitvoeren om het voertuig in wegwaardige conditie te behouden.

7.3 Roken is in alle voertuigen verboden. Huisdieren mogen niet worden meegebracht, tenzij de verhuurder hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. De schoonmaakkosten die voortvloeien uit een eventuele niet-naleving komen voor rekening van de huurder. Evenzo moet deze laatste de kosten dragen die voortvloeien uit de ventilatie of de eliminatie van de geur van tabak, inclusief de verliezen die worden veroorzaakt door de onmogelijkheid om het voertuig om deze reden, enige tijd te huren.

8. Wat te doen in het geval van een ongeval.

8.1 Na een ongeval of schade als gevolg van brand, diefstal, botsing met een (wild) dier, moet de politie onmiddellijk gewaarschuwd worden evenals de verhuurder van het voertuig- per telefoon op het op de verhuurovereenkomst vermelde telefoonnummer maar op het laatst op de eerst volgende werkdag na het ongeval/incident.

8.2 Met uitzondering van het aanrijdingsformulier mag er geen schuld of fout erkent worden of op de schuldvraag vooruitgelopen worden. De huurder moet de gegevens van de andere partij en getuigen registreren en deze samen met de toedracht binnen de daarvoor gestelde termijn naar de verhuurder sturen en de autoriteiten informeren als de schuld bij de tegenpartij ligt. Het aanrijdingsformulier moet correct ingevuld en getekend, uiterlijk bij inlevering van het voertuig aan de verhuurder, overhandigd worden. Het document moet nadrukkelijk naam en adresgegevens van de betrokken personen bevatten, rijbewijsgegevens, de gegevens van de andere betrokkene partij waaronder de naam van de verzekeringsgegevens en polisnummer, mogelijke getuigeninformatie alsook het kenteken van het betrokken voertuig.

8.3 In het geval van ontvreemding of diefstal van het voertuig moeten de desbetreffende autoriteiten onmiddellijk gewaarschuwd worden evenals de verhuurder. Binnen 24 uur moet er een kopie van de aangifte en de sleutels opgestuurd worden. Mocht dit niet gebeuren dan is het verzekeringscontract ongeldig en wordt er geen dekking verleent.

8.4 ook in het geval van schade waarbij er geen tegenpartij betrokken is moet de huurder, ongeacht de hoogte van de schade, een gedetailleerd schaderapport opmaken met een tekening van de situatie voor de verhuurder. Indien de huurder om welke reden dan ook geen rapport opmaakt waardoor de verzekeraar niet tot een uitkering komt ter compensatie van de schade, zal de huurder deze schade vergoeden.

8.5 Het voertuig mag niet verlaten en achtergelaten worden zonder haar adequaat veilig te stellen waarvoor indien nodig het door de verzekeringsmaatschappij aangewezen bergingsbedrijf gecontacteerd dient te worden.

8.6 Indien de huurder de gegeven maatregelen niet in acht neemt en uitvoert kan de verhuurder een compensatie claimen van de huurder voor de geleden schade, schade door verlies van inkomsten door de verhuurder als gevolg van het immobiliseren van het voertuig inbegrepen, door onachtzaamheid van de huurder.

9. Defecten aan de camper

9.1 Alle claims van de huurder voor schade door defecten die niet zijn te wijten aan de verhuurder zijn hierbij uitgesloten.

9.2 Alle defecten aan de camper die ontdekt worden na aanvang van de huurperiode moeten schriftelijk aan de huurder gemeld worden bij inlevering van het voertuig. Later ingeleverde schadeclaims van de huurder worden uitgesloten tenzij deze gebaseerd zijn op een niet duidelijk defect.

10. Reparatie, vervangend voertuig

10.1 Normale slijtage van het voertuig is de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Indien het voor de duur van de reis of de staat van de weg aan te raden lijkt moet de service-stop door een officiële bij het voertuig aansluitende garagebedrijf uitgevoerd worden.

10.2 Indien er een waarschuwingslichtje van het voertuig gaat branden dan moet het voertuig zo snel mogelijk tot staan worden gebracht waarna uitsluitend de door de verhuurder genoemde sleepdienst geïnformeerd moet worden. Deze mag het voertuig slechts naar een officiële garage van het chassis (Fiat), of een door de verhuurder genoemde garagebedrijf brengen.

10.3 De huurder mag reparaties uit laten voeren om het voertuig in goede staat van dienst te behouden gedurende de huurperiode, die de som van 150,- Euro niet overschrijden. Daarvoor heeft hij slechts een akkoord van de verhuurder nodig. Deze laatste neemt de kosten op zich na de overdracht van de originele facturen en het vervangen onderdeel tenzij de huurder schuldig is aan de opgetreden schade zoals beschreven in paragraaf 11. Dit is niet van toepassing op de banden.

10.4 Indien een defect, waarvoor de verhuurder verantwoordelijk is, een reparatie noodzakelijk maakt en de huurder het defect niet op eigen initiatief kan corrigeren dan moet de huurder de verhuurder op de hoogte stellen en een redelijk termijn afspreken waarbinnen dit gerepareerd dient te worden. De verhuurder neemt geen verantwoordelijkheid voor specifieke omstandigheden van een bepaald land welke de reparatie kunnen vertragen.

10.5 Indien onderdelen van het woongedeelte beschadigd raken moet de huurder de verhuurder onmiddellijk op de hoogte stellen waarna hij instructies zal krijgen voor een eventueel herstel.

10.6 Indien het voertuig, zonder toedoen van de huurder serieuze schade oploopt en te voorzien is dat het voertuig niet langer verder kan gedurende een onredelijk lange termijn of dat het uit de circulatie genomen moet worden en de verhuurder een vervangend vervoersmiddel kan verzorgen met een gelijk of hoger aantal plaatsen binnen een redelijke termijn, is beëindiging van het contract uitgesloten.

10.7 Indien het voertuig door toedoen van de huurder serieuze schade oploopt en te voorzien is dat het voertuig niet langer verder kan of dat het van de weg af moet dan kan de verhuurder weigeren een vervangend vervoersmiddel te verzorgen. In dat geval kan het huurcontract niet beëindigd worden door de huurder. Indien de verhuurder toch een vervangend vervoersmiddel regelt kunnen eventuele kosten van het vervangend vervoersmiddel door de huurder in rekening worden gebracht.

11. Aansprakelijkheid huurder, voertuig verzekering

11.1 Volgens de grondslagen van de cascoverzekering zal verhuurder bij cascoschade de huurder vrijstellen van aansprakelijkheid voor materiële schade, met een eigen risico van 750,- euro, die de huurder accepteert.

11.2 In geen geval is de huurder vrijgewaard van zijn aansprakelijkheid onder civiel- bestuurs- of strafrecht in het geval van ongelukken door nalatigheid.

11.3 De vrijwaring van aansprakelijkheid volgens paragraaf 11.1 is niet van toepassing indien de huurder de voorwaarden gesteld in paragraaf 8 niet in acht neemt.

11.4 De vrijwaring van aansprakelijk is niet van toepassing op paragraaf 12.1 indien de huurder met opzet of door grove nalatigheid schade veroorzaakt.

11.5 In de navolgende gevallen van nalatigheid zal de bestuurder eveneens aansprakelijk zijn:

 • Indien de huurder de wegenverkeerswetgeving van het land waar hij op dat moment rijdt niet in acht neemt.
 • Indien er schade of verlies optreed doordat de rijvaardigheid is aangetast onder invloed van alcohol of drugs.;
 • Indien de huurder of bestuurder aan wie de huurder het voertuig heeft overgedragen, vlucht na het veroorzaken van een ongeval.
 • Indien de huurder, in tegenstelling tot de verplichting gesteld in paragraaf 8 de politie niet waarschuwt.
 • Indien de huurder andere voorwaarden van paragraaf 8 schendt, met uitzondering van die gevallen waarbij de schending geen invloed heeft op het vaststellen van de schade of de omvang daarvan.
 • Indien de schade is te wijten aan zaken verboden in paragraaf 7.1
 • Indien de schade is te wijten aan het niet opvolgen van paragraaf 7.2
 • Indien de schade is te wijten aan een niet geautoriseerde bestuurder aan wie de huurder het voertuig heeft overgegeven.
 • Schade als gevolg van het niet in acht nemen van de dimensies van het voertuig (hoogte, breedte, lengte).
 • In het geval van schade door het overschrijden van de (wettelijke) laadcapaciteit.

11.6 De huurder is aansprakelijk voor alle aan de verhuurder opgelegde kosten, boetes en sancties, gerelateerd aan het gebruik van het voertuig, tenzij deze aan de verhuurder te wijten zijn.

11.7 In het geval van meerdere huurders zijn deze gezamenlijk en individueel aansprakelijk.

12. Aansprakelijkheid van de verhuurder, verjaring

12.1 De verhuurder moet het voertuig in goede staat leveren na inspectie en het voor een goed functioneren noodzakelijk onderhoud. Hij is niet verantwoordelijk voor normale technische mankementen of panne als gevolg van normale slijtage van het voertuig. Tevens is hij niet aansprakelijk voor directe of indirecte kosten, vertragingen of enigerlei schade als gevolg van deze mankementen of panne.

12.2 Indien de levering van het voertuig niet mogelijk is door force majeure, ongelukkige samenkomst of andere redenen die buiten de schuld van de verhuurder vallen geeft dat niet het recht tot het claimen van schade anders dan de volledige teruggave van de reeds betaalde som door de huurder.

12.3 De verhuurder aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de auto van de huurder die tijdens de huurperiode gratis op het terrein van verhuurder wordt geparkeerd.

12.4 De verhuurder is zonder aansprakelijkheidslimiet in het geval van grove nalatigheid. In het geval van kleine nalatigheid is de verhuurder alleen aansprakelijk voor verlies/schade voorzienbaar beschreven in het contract.

12.5 De Algemene Bepalingen van de huurovereenkomst, beschikbaar bij de verhuurder bij aanvang van de huurperiode zijn geldig.

13. Jurisdictie

Voor alle geschillen voortkomend uit of gerelateerd aan deze huurovereenkomst wordt hierbij overeengekomen dat de plaats van jurisdictie de vestigingsplaats van de verhuurder is.