+ 34 639 820 130 info@orsonrent.com

Condicions Comercials Generals

 

1. Àmbit d’aplicació, contingut del contracte, dret aplicable.

1.1 Únicament son vàlides les següents Condicions Comercials Generals de ORSONRENT (en endavant, l’ “arrendador”).

1.2 L’objecte del contracte formalitzat amb l’arrendatari és únicament l’entrega en règim de lloguer de l’autocaravana. L’arrendatari no endeutarà les prestacions del viatge ni, sobre tot, la totalitat d’aquestes últimes.

1.3 En cas de reserva, entre l’arrendatari i el/els arrendador/s es formalitzarà un contracte de lloguer regit exclusivament pel dret espanyol. L’arrendatari organitzarà ell mateix el seu viatge i utilitzarà el vehicle sota la seva pròpia responsabilitat. El contracte de lloguer estarà limitat a la durada acordada. Queda exclosa la prolongació tàcita del contracte de lloguer per un període indeterminat degut a un ús continuat.

1.4 Tots els acords entre l’arrendador i l’arrendatari es faran per escrit.

2. Edat mínima, conductors autoritzats.

2.1 L’arrendatari i cadascun dels conductors hauran de tenir com a mínim 25 anys i estar en possessió d’un permís de conducció classe B o el permís nacional corresponent amb més de dos anys de antiguitat. En cas de no ser resident a la UE haurà d’estar en possessió del permís de conduir internacional.

2.2 Alguns vehicles de l’arrendador poden tenir un pes total superior a les 3,5 tones i per conduir aquests vehicles es necessita el permís de conduir corresponent. Per més seguretat, els titulars d’un permís de conduir classe B hauran de consultar amb l’arrendador la massa total autoritzada del vehicle llogat per l’arrendatari.

2.3 Si en el moment de l’entrega de l’autocaravana llogada no es disposa del permís de conduir (internacional) que es correspongui amb el vehicle llogat, es considerarà que no s’ha recollit l’autocaravana; en aquest cas s’aplicaran les condiciones d’anulació pertinents (veure apartat 4.2).

2.4 Només podran conduir el vehicle l’arrendatari i els conductors addicionals que s’hagin registrat a la base de ORSONRENT.

3. Preus del lloguer i càlcul, duració del lloguer.

3.1 Els preus del lloguer es deriven de la llista de preus de l’arrendador en vigor en el moment de formalitzar el contracte. El període mínim establert de lloguer durant determinades èpoques de l’any també es deriva de la llista de preus de l’arrendador en vigor en el moment de signar el contracte. En funció dels dies de lloguer reservats, seran vàlids els preus que apareguin a la llista per la temporada corresponent. Per cada lloguer es cobrarà un import pels serveis prestats, la seva quantia també es pot consultar a la llista de preus de l’arrendador vigent en el moment de formalitzar el contracte.

3.2 Els preus de lloguer dels accessoris opcionals es deriven de la llista de preus de l’arrendador en vigor en el moment de formalitzar el contracte.

3.3 El lloguer mínim és de tres dies.

3.4 Els corresponents preus de lloguer inclouen: IVA, assegurança a tot risc segons la corresponent cobertura de l’assegurança (veure més avall l’ apartat 11).

3.5 El període de lloguer comença amb la recollida de l’autocaravana per part de l’arrendatari al centre de lloguer/domicili/aeroport o altre lloc convingut i finalitza amb la recollida del vehicle per part dels empleats del centre de lloguer o a l’entrega i recollida en domicili/aeroport o altre lloc convingut.

3.6 Si es retorna l’autocaravana un cop transcorregut el temps acordat per escrit l’arrendador computarà 30,- € per hora de retard (no obstant, com a màxim per cada dia de retard el preu serà el corresponent a tota una jornada). L’arrendatari assumirà les despeses derivades del fet que un altre arrendatari o altra persona faci valer els seus drets davant l’arrendador, degut a un retard en l’entrega del vehicle, imputable a l’arrendatari.

3.7 En cas de retornar el vehicle abans que transcorri el període de lloguer contractat s’haurà igualment de pagar el preu íntegre de lloguer acordat contractualment.

3.8 L’autocaravana es lliura amb el dipòsit de combustible ple i així ha de retornar-se. En cas contrari, l’arrendador cobrarà a 2,50 €/litre els litres de combustible dièsel que faltin fins que el dipòsit estigui ple. El cost del consum de carburant corre a compte de l’arrendatari.

3.9 Per retornar el vehicle en un lloc diferent al de recollida, es requerirà un acord especial amb l’arrendador i el pagament de l’ import corresponent a aquest servei que es pactarà abans de la recollida de l’autocaravana.

4. Reserva.

4.1 Les reserves només seran vinculants a partir de la confirmació de l’arrendador segons l’apartat 4.2 i exclusivament per grups de vehicles, no per models de vehicles. Això també serà vàlid quan en la descripció del grup de vehicles s’indiqui a mode d’exemple un model  concret.

4.2 A partir del moment en què l’arrendador envia el pressupost per escrit, l’arrendatari disposa d’un termini màxim de 5 dies per a pagar el 30% de l’import total del lloguer (o el 100% si la data de recollida de l’autocaravana té lloc en menys de 15 dies des del pressupost). Una vegada aquest pagament sigui visible en el compte de l’arrendador, l’arrendador enviarà un document amb la confirmació de la reserva definitiva. A partir d’aquest moment i només a partir d’aquest moment la reserva serà vinculant per a totes dues parts. En el cas que existeixin més interessats en el vehicle, l’arrendador l’assignarà per ordre d’entrada dels pagaments. En cas que el client rescindeixi la reserva una vegada vinculant, aquest haurà de pagar les següents taxes d’anul·lació: – fins a 50 dies abans de l’inici del lloguer, 15% del preu del lloguer – fins a 30 dies abans de l’inici del lloguer, 50% del preu del lloguer – fins a 15 dies abans de l’inici del lloguer, 80% del preu del lloguer – el mateix dia del lloguer o en cas de no recollir el vehicle, 95% del preu del lloguer.

5. Condicions de pagament, fiança.

5.1 El preu de lloguer previst en funció de les dates de reserva s’ haurà d’ ingressar en el compte que l’arrendador facilitarà a l’arrendatari fins 14 dies abans de l’ inici del lloguer.

5.2 En el moment de la recollida del vehicle l’arrendatari haurà d’ abonar la quantitat de 750,-Euros mitjançant tarja de crèdit en concepte de fiança i com garantia del fidel compliment de les obligacions d’ aquest contracte.

5.3 En cas de reserves a curt termini (menys de 14 dies abans de la data de lloguer), el preu del lloguer vencerà d’ immediat.

5.4 La fiança serà retornada després que el vehicle hagi estat netejat i examinat per un responsable de OrsonRent, qui en cas de desperfectes dictaminarà l’import que el client haurà d’abonar. Aquest import serà deduït de la fiança dipositada. En cas de no ser possible la valoració dels danys, l’arrendador disposarà de 30 dies laborals per a efectuar la liquidació i retornar la fiança si escau. El vehicle disposa d’una assegurança a tot risc amb franquícia (no inclou els efectes personals de l’arrendatari i acompanyants). En cas d’accident o robatori, l’arrendatari es farà càrrec de l’import de 750,- euros per sinistre.

5.5 L’arrendatari es compromet expressament a pagar a l’arrendador:

 • En el moment de la devolució del vehicle, l’ import del quilometratge extra (per superar el quilometratge inclòs al lloguer).
 • Els càrrecs addicionals que s’originin si el vehicle és deixat en cap altre lloc o ciutat, sense l’ autorització de l’arrendador.
 • L’ import de tota classe de multes, despeses judicials i extrajudicials derivades de qualsevol  infracció de tràfic o de qualsevol altra classe, que siguin dirigides contra el vehicle, l’arrendatari o arrendador, derivats del temps de vigència d’aquest contracte de lloguer, a no ser que s’ hagin originat per culpa de l’arrendador.
 • En el cas de que per culpa de l’arrendatari el vehicle fos retingut o embargat, totes les despeses seran al seu càrrec, inclòs el lucre cessant de l’empresa arrendadora durant el temps que duri la immobilització del vehicle.
 • Despeses incorregudes per l’arrendador (inclosos honoraris d’advocats i procuradors) en la reclamació de les quantitats degudes per l’arrendatari en virtut del present contracte.
 • El vehicle disposa d’ una assegurança a tot risc amb franquícia (no inclou els efectes personals de l’arrendatari ni dels acompanyants). En cas d’accident o robatori, l’ arrendatari es farà càrrec de l’ import de 600,-Euros per sinistre.

5.6 Si l’arrendatari es demora en els pagaments, s’ aplicaran interessos per demora de conformitat amb les disposicions legals vigents.

6. Entrega i devolució del vehicle.

6.1 Abans d’ iniciar el viatge, l’arrendatari està obligat a seguir les instruccions que li doni el personal tècnic de l’arrendador en el punt d’ entrega. Així mateix s’elaborarà un acta d’entrega (check-in) en el que es descriurà l’ estat del vehicle i que hauran de signar ambdues parts. L’arrendador es podrà negar a entregar el vehicle fins que no s’ hagi realitzat la instrucció del vehicle.

6.2 En retornar el vehicle, l’arrendatari realitza una revisió final de l’autocaravana. Els desperfectes que no constin en l’acta de lliurament, però que es detectin en el moment de retornar el vehicle, seran a càrrec de l’arrendatari.

6.3 Per norma general els lliuraments dels vehicles s’efectuaran de dilluns a diumenge de 09.00 a 19.00 hores. Els horaris que apareguin en el contracte de lloguer es consideraran els acordats.

6.4 Els retards en la devolució, no autoritzats, seran penalitzats amb una tarifa diària del triple de la quantitat aplicada en contracte. Qualsevol causa justificada de força major que impedeixi la devolució en el dia acordat haurà de ser comunicada immediatament a l’arrendador perquè aquest la accepti; en cas contrari es considerarà retard no autoritzat.

6.5 Si l’arrendatari desitja prolongar l’arrendament haurà de demanar-ho a l’arrendador amb un mínim de tres dies d’antelació a la finalització del contracte. La eventual confirmació de la pròrroga estarà subjecte a les disponibilitats que en aquell moment tingui l’arrendador, no assumint per tant aquest últim cap compromís previ.

6.6 Qualsevol alteració de les dates de lloguer haurà de ser prèviament autoritzada per l’arrendador. L’ incompliment d’ aquesta condició faculta a l’arrendador per fer-se càrrec del vehicle o requerir-lo judicialment. L’arrendador es reserva el dret d’obtenir la devolució del vehicle en qualsevol moment durant la vigència del present contracte si la seva utilització contravingués allò previst en el mateix.

6.7 En la devolució del vehicle per finalització del lloguer, en la qual l’arrendatari no sigui present en la inspecció del mateix, lliurament per bústia o no-disponibilitat, i s’apreciïn danys en el vehicle, l’arrendatari accepta la valoració dels danys resultants de la inspecció realitzada pel personal de l’arrendador.

6.8 El vehicle es retornarà net interiorment i amb els dipòsits d’ aigües residuals i del WC buits. En cas contrari es cobrarà un suplement, d’ acord amb les tarifes establertes per allò, en concepte de neteja. Si el dipòsit del WC vessa, es cobrarà un càrrec extra de 100 Euros.

6.9 El fet d’emplenar el dipòsit d’aigua potable amb diesel o altre combustible, o el dipòsit de diesel amb agua o altre combustible, implicarà una penalització de 600,- €.

7. Usos prohibits, obligacions de manteniment i protecció.

7.1 L’arrendatari reconeix que reb el vehicle en perfectes condicions mecàniques, proveït de la documentació necessària i amb els utillatges, neumàtics i accessoris adequats i es compromet a conservar-lo en bon estat. Així mateix es compromet a respectar en tot moment les obligacions i limitacions descrites en el vigent Codi de Circulació i s’obliga a:

 1. No permetre que el condueixin altres persones que no siguin ell/a mateix/a o les que expressament estiguin autoritzades.
 2. No portar més passatgers que els especificats en la documentació del vehicle.
 3. No rellogar o transportar persones amb finalitats comercials o qualsevol altre ús que no estigui inclòs en el contracte.
 4. No transportar cap tipus de mercaderia, drogues, productes tòxics o inflamables.
 5. No cedir el seu ús a tercers a títol gratuït o lucratiu i no auxiliar a delinqüents.
 6. No cometre delictes, encara que aquests només siguin castigats segons la legislació vigent en el lloc dels fets.
 7. No conduir el vehicle en inferioritat de condicions físiques motivades per l’ alcohol, drogues, fatiga o malaltia.
 8. No transitar fora de la xarxa viària o en qualsevol terreny no adequat, ni participar amb el vehicle en proves esportives, de resistència, carreres o altres que puguin fer-lo malbé.
 9. No utilitzar-lo per empènyer o remolcar altres vehicles o remolques.
 10. No desprecintar o manipular el comptaquilòmetres, havent de comunicar immediatament l’arrendador de qualsevol averia del mateix.
 11. No circular fora dels següents països, sense l’ autorització expressa de l’arrendador: Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Croàcia, Rep. Txeca, Xipre, Dinamarca, Estònia, Rep. Eslovaca, Eslovènia, Espanya, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Polònia, Portugal, Suècia i Suïssa.
 12. Queda expressament prohibit viatjar a qualsevol país que es trobi en guerra o conflictes bèl·lics.
 13. Tenir el vehicle adequadament estacionat i custodiat quan no l’utilitzi i protegir-lo del deteriorament de les gelades, pedregam o qualsevol altre fenomen atmosfèric susceptible de produir-li danys d’ importància.
  14. Queda expressament prohibit a l’ arrendatari variar qualsevol característica tècnica del vehicle, les claus, tancadures/panys, equipament, einams i/o accessoris del vehicle, així com efectuar qualsevol modificació del seu aspecte exterior i/o interior, llevat d’expressa autorització escrita per part de l’arrendador. En cas d’infracció d’ aquest article, l’arrendatari es farà càrrec de totes les despeses de recondicionament del vehicle al seu estat original, havent d’ abonar així mateix una indemnització per la immobilització del vehicle fins la seva total reparació.

7.2 El vehicle s’ ha de cuidar i tractar adequadament, així com tancar degudament. S’hauran de tenir en compte les normes tècniques, així com les disposicions determinants per l’ ús. S’haurà de controlar l’ estat del vehicle, sobre tot el nivell d’aigua i oli, així com la pressió dels neumàtics. L’arrendatari es compromet a comprovar regularment si l’ autocaravana de lloguer està en perfectes condicions per circular amb seguretat.

7.3 Està prohibit fumar en tots els vehicles. No es podran emportar animals de companyia tret que l’arrendador hagi donat la seva autorització expressa per escrit. Les despeses de neteja derivats de qualsevol incompliment seran a càrrec de l’arrendatari. Així mateix, aquest últim haurà d’assumir les despeses derivades de la ventilació o l’eliminació de l’olor de tabac, incloent les pèrdues generades per la impossibilitat de llogar el vehicle durant algun temps per aquest motiu.

7.4 En cas de comprovar que s’han infringit les disposicions dels anteriors apartats 7.1., 7.2. i 7.3 l’arrendador podrà rescindir d’ immediat el contracte de lloguer.

8. Comportament a seguir en cas d’accident.

8.1 En cas d’accident, robatori, incendi o danys causats per animals de caça, l’arrendatari haurà d’informar immediatament a la policia i a l’arrendador trucant al número de telèfon del centre de lloguer (el telèfon consta en el contracte de lloguer), com a molt tard el dia laboral següent al dia de l’accident.

8.2 Mai es reconeixerà o prejutjarà la responsabilitat del fet, llevat la “Declaració Amistosa d’Accidents”. L’arrendatari haurà d’obtenir totes les dades de la part contrària i dels testimonis, que junt amb els detalls de l’ accident remetrà en el termini indicat a l’ arrendador. Notificar immediatament a les autoritats l’accident si existeix culpabilitat de la part contrària. El part d’accident s’haurà d’entregar degudament complimentat i signat com a molt tard en el moment de retornar el vehicle a l’ arrendador. El document haurà d’incloure el nom i la adreça de les persones implicades, les seves dades del carnet de conduir, les dades del contrari amb el nom de la Companyia Asseguradora i el número de pòlissa, les dades dels eventuals testimonis, així com les matrícules dels vehicles afectats.

8.3 En cas de robatori o furt del vehicle, es denunciarà a l’ autoritat competent immediatament, comunicant-ho i remetent còpia de la denuncia a l’ arrendador, junt amb les claus del vehicle, en un termini màxim de 24 hores; quedant sense efecte en cas contrari les assegurances i cobertures contractades.

8.4 Inclús en danys sense contrari, independentment de la gravetat, l’arrendatari haurà de redactar per l’arrendador un ampli informe per escrit junt amb un croquis. Si l’arrendatari no elabora l’ informe – no importa quina sigui la raó – e impedeix d’aquesta manera que la companyia d’assegurança pagui els danys, l’arrendatari estarà obligat a abonar l’ import corresponent en la seva totalitat.

8.5 No abandonar el vehicle sense prendre les adequades mesures per protegir-lo i salvaguardar-lo. Contactar en cas de ser necessari amb la Companyia d’Assistència en Carretera contractada amb la Asseguradora.

8.6 En cas d’incompliment per l’arrendatari de qualsevol d’aquestes mesures, si són d’aplicació, l’arrendador podrà reclamar a l’ arrendatari danys i perjudicis ocasionats per negligència d’aquest, inclòs el lucre cessant de l’empresa arrendadora durant el temps que duri la immobilització del vehicle.

9. Defectes de l’autocaravana.

9.1 Queden exclosos els drets a indemnització per danys i perjudicis de l’arrendatari per defectes no imputables a l’ arrendador.

9.2 Al tornar el vehicle, l’arrendatari haurà d’indicar per escrit a l’arrendador els defectes que hagi detectat en l’autocaravana o el seu equipament un cop iniciat el període de lloguer. Queden exclosos els drets a indemnització per danys i perjudicis en cas de defectes indicats amb posterioritat, a no ser que la pretensió estigui motivada por un dany no evident.

10. Reparacions, vehicle de recanvi.

10.1 El desgast mecànic normal del vehicle l’assumeix l’arrendador. Quan la duració del recorregut o l’estat de les carreteres ho aconsellin, es realitzaran les operacions de manteniment necessàries en un servei oficial de la marca del xassís -motor.

10.2 Detenir el vehicle com abans possible quan s’ il·lumini qualsevol senyal/testimoni que indiqui anomalia en el funcionament del vehicle, havent de contactar amb l’arrendador o amb la Companyia d’Assistència concertada per l’arrendador i només amb aquesta, havent de dirigir-se exclusivament a un servei oficial de la marca del xassís -motor, llevat autorització expressa de l’arrendador.

10.3 L’arrendatari podrà encarregar aquelles reparacions que siguin necessàries per garantir la seguretat durant el funcionament i la circulació del vehicle en el període de lloguer i que no superin els 150,-Euros. Per allò, tan sols serà necessari comptar amb l’aprovació de l’arrendador. Aquest últim assumirà les despeses de la reparació si se li fa entrega dels justificants originals i de las peces canviades, sempre que l’arrendatari no respongui del dany segons l’apartat 11. Queden exclosos d’ aquesta norma els danys que afecten als neumàtics.

10.4 En cas de que una reparació d’aquestes característiques sigui necessària per un dany imputable a l’arrendador i l’arrendatari no s’encarregui de solucionar-lo, aquest últim haurà d’indicar sense demora a l’arrendador el desperfecte en qüestió i concedir un termini raonable per la seva reparació. L’arrendador no es responsabilitzarà de les condicions específiques de cada país (p. ex. infraestructura), que comportin una demora a l’hora de realitzar la reparació.

10.5 En el cas de qualsevol avaria dels elements de l’habitacle, l’arrendatari haurà de comunicar-lo immediatament a l’ arrendador de qui rebrà les instruccions oportunes per la seva reparació.

10.6 En cas de que sense culpa alguna per part de l’arrendatari, l’ autocaravana pateixi greus danys o es prevegi que el vehicle no es podrà utilitzar durant un llarg període de temps o s’hagi de retirar de la circulació, l’arrendador, si tingués disponibilitat per posar a disposició de l’arrendatari en un termini raonable, un vehicle de recanvi equivalent en el número de places o superior, quedaria exclosa una rescissió del contracte.

10.7 En cas de que essent culpable l’arrendatari, la autocaravana pateixi greus danys o es prevegi que el vehicle no es podrà utilitzar durant un llarg període de temps o s’hagi de retirar de la circulació, l’arrendador podrà negar-se a oferir un vehicle de recanvi. En aquest cas queda exclosa una rescissió del contracte per part de l’arrendatari. Si l’arrendador tingués disponibilitat per posar a disposició de l’arrendatari un vehicle de recanvi podrà cobrar-li a l’arrendatari les eventuals despeses derivades d’allò.

11. Responsabilitat de l’arrendatari, assegurança a tot risc.

11.1 Segons els principis de l’assegurança a tot risc, en cas de danys integrals, l’arrendador eximirà a l’arrendatari de la responsabilitat dels danys materials, amb una franquícia de 750,- euros, que haurà d’assumir l’arrendatari.

11.2 L’arrendatari, sota cap concepte, quedarà eximit de les seves responsabilitats civils, administratives, penals o de qualsevol índole que siguin conseqüència d’un sinistre o comportament dolós.

11.3 L’ eximent de la responsabilitat indicada en l’apartat 11.1, no tindrà efecte si l’arrendatari omet alguna de les normes indicades en els punts de l’ apartat 8.

11.4 L’ exempció de responsabilitat de l’ apartat 11.1 no procedirà en cas que l’arrendatari hagi causat un dany de forma premeditada o negligent.

11.5 Així mateix, l’arrendatari haurà de respondre en cas de comportament dolós en els següents casos:

 1. Si l’arrendatari no respecta les normes i el codi de circulació vigent del país on estigui circulant.
 2. Si els danys es deuen a una conducció temerària pels efectes de les drogues o l’ alcohol.
 3. Si l’arrendatari o el conductor a qui l’arrendatari li ha deixat el vehicle fuig en cas d’accident.
 4. Si l’arrendatari, en contra de la obligació establerta en l’apartat 8, no avisa a la policia en cas d’ accident, excepte en el cas de que aquesta infracció no hagi influït en la comprovació dels motius del dany ni en l’abast d’aquest últim.
 5. Si l’arrendatari infringeix altres obligacions de l’apartat 8, excepte en el cas de que aquesta infracció no hagi influït en la comprovació dels motius del dany ni en l’abast d’aquest últim.
 6. Si els danys es deuen a un ús prohibit en l’ apartat 7.1.
 7. Si els danys es deuen a una infracció de la obligació establerta en l’apartat 7.2.
 8. Si els danys els ha causat un conductor no autoritzat a qui l’arrendatari hagi deixat el vehicle.
 9. Si els danys s’han provocat per no tenir en compte les dimensions del vehicle (alçada, amplada, llargada).
 10. Si els danys es deuen a un incompliment de les disposicions relatives a la càrrega addicional.

11.6 L’arrendatari respondrà de totes les despeses, taxes, multes i sancions relacionades amb l’ús del vehicle, que se li reclamin a l’ arrendador, excepte si es deu a causes imputables a aquest últim.

11.7 En cas d’haver més arrendataris, aquests respondran en qualitat de deutors solidaris.

12. Responsabilitat de l’arrendador, prescripció.

12.1 L’arrendador entrega el vehicle en perfecte estat, havent realitzat totes les verificacions i el manteniment necessari pel seu bon funcionament. No serà responsable de fallades mecàniques o avaries degut al deteriorament normal del mateix, ni és responsable de despeses, retards o perjudicis d’alguna manera produïts, directa o indirectament com a conseqüència de tals fallades o avaries.

12.2 Si per causa de força major, motius fortuïts o aliens a l’arrendador, no es pogués entregar el vehicle en la data convinguda, això no donaria dret a cap indemnització, excepte la devolució per part de l’arrendador a l’arrendatari de la quantitat pagada en concepte de reserva.

12.3 L’arrendador no assumeix cap responsabilitat sobre l’automòbil de l’arrendatari que es trobi aparcat en les dependències de l’arrendador com a servei gratuït de cortesia durant el període de lloguer.

12.4 L’arrendador respondrà de forma il·limitada en cas de comportament dolós i negligència greu. Si es tracta d’ una negligència lleu, l’arrendador només respondrà de forma limitada als danys previsibles establerts en el contracte, en la mesura que s’infringeixi una obligació que el seu compliment sigui d’especial importància per assolir a l’objecte del contracte. Aquesta mesura de responsabilitat també serà vàlida en els casos en que sorgeixin obstacles per a la prestació de serveis al formalitzar el contracte.

12.5 Seran vàlides les Condicions Comercials Generals exposades en el centre de lloguer en el moment d’ iniciar-se el període de lloguer.

13. Jurisdicció.

En cas de litigis derivats o relacionats amb el contracte de lloguer de l’autocaravana, s’acorda que la jurisdicció sigui la dels Tribunals de Barcelona.